[Gdynia] Przetargi

Zamówienia publiczne realizowane przez organizatorów transportu publicznego i przewoźników.
Adrian_

Przetarg na obsługę linii autobusowej 152 w Gdyni

Post autor: Adrian_ »

Jak się okazuje gdyńskie trolejbusy stracą chyba kolejną swa linię na rzecz jej obsługi przez kolejnego przewoźnika. Przetarg ten będzie opiewał na 4-letnią obsługę linii 152:
Przetarg nieograniczony na świadczenie usług przewozowych na linii 152

Gdynia, dnia 29 września 2006 roku

DYREKTOR ZARZ¡DU KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDYNI ogłasza przetarg nieograniczony - na świadczenie usług przewozowych na linii 152 w Gdyni autobusami miejskimi

I. NAZWA I SIEDZIBA ZAMAWIAJ¡CEGO:
Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
ul. Zakręt do Oksywia 10
81-244 Gdynia
województwo pomorskie
tel: 058 623 33 12
faks: 058 623 30 22

II. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ ZAMIESZCZONA ZOSTAŁA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:
www.zkmgdynia.pl/siwz/siwz_zkm-zp-n-22-06.pdf

III. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest świadczenie usług przewozowych na linii 152 w Gdyni autobusami miejskimi.
Przedmiot zamówienie obejmuje obsługę:
GRUPA A: obsługa brygad:
152 / 4 w dni powszednie (od poniedziałku do piątku) jednym autobusem miejskim przegubowym niskopodłogowym
152 / 4 w soboty (oprócz świąt) jednym autobusem miejskim przegubowym niskopodłogowym;
GRUPA B: obsługa brygad:
152 / 5 w dni powszednie (od poniedziałku do piątku) jednym autobusem miejskim przegubowym niskopodłogowym,
152 / 2 w soboty (oprócz świąt) jednym autobusem miejskim przegubowym niskopodłogowym;
GRUPA C: obsługa brygad:
152 / 3 i 152 / 7 w dni powszednie (od poniedziałku do piątku) jednym autobusem miejskim przegubowym niskopodłogowym;
GRUPA D: obsługa brygady:
152 / 11 w dni powszednie nauki szkolnej (od poniedziałku do piątku) jednym autobusem miejskim standardowym niskopodłogowym.
Szacunkowa liczba wozokilometrów objętych niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w okresie obowiązywania umowy (w poszczególnych grupach):
GRUPA A: 350.115 km
GRUPA B: 289.630 km
GRUPA C: 116.535 km
GRUPA D: 7.395 km
2. Oznaczenie przedmiotu niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - wg Wspólnego Słownika Zamówień - CPV: 60112200-8, kategoria usług: 2
3. Miejsce wykonywania przedmiotu zamówienia: Gdynia.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w czterech grupach.

IV. OGÓLNE WARUNKI WYMAGANE OD WYKONAWCÓW:
1. o zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, a także nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
2. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
3. aktualna licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób,
4. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt.4, 5, 6, 7, 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
5. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt.9 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
6. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
7. sprawozdanie finansowe (w zakresie: bilansów oraz rachunków zysków i strat), w przypadku jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią o badanym sprawozdaniu albo w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności – za okres ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- za ten okres,
8. polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności,
9. oświadczenie, że Wykonawca do wykonania zamówienia użyje autobusów miejskich o granicznych parametrach techniczno- użytkowych wymaganych przez Zamawiającego.
Szczegółowy opis warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu wraz z opisem sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków przez Zamawiającego zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

V. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:
od dnia 1 grudnia 2006 roku do dnia 30 listopada 2010 roku.

VI. WADIUM
Przystępując do przetargu Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:
– 26 046 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy czterdzieści sześć złotych) - w przypadku oferty obejmującej cały przedmiot niniejszego zamówienia,
– 11 897 zł (słownie: jedenaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt siedem złotych) - w przypadku złożenia jednej oferty częściowej w GRUPIE A,
– 9 842 zł (słownie: dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści dwa złote) - w przypadku złożenia jednej oferty częściowej w GRUPIE B,
– 4 125 zł (słownie: cztery tysiące sto dwadzieścia pięć złotych) - w przypadku złożenia jednej oferty częściowej w GRUPIE C,
– 182 zł (słownie: sto osiemdziesiąt dwa złote) - w przypadku złożenia jednej oferty częściowej w GRUPIE D.

VII. Formularz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej niniejszego postępowania można odebrać osobiście lub za pośrednictwem poczty w:
Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
ul. Zakręt do Oksywia 10
81-244 Gdynia
pok. nr. 8
do dnia 13 listopada 2006 roku.

VIII. Oferty należy składać do dnia: 14 listopada 2006 roku do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego wskazanej w pkt. VII niniejszego ogłoszenia.

IX. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 14 listopada 2006 roku o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego:
Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
ul. Zakręt do Oksywia 10
81-244 Gdynia
pok. nr 9

X. KRYTERIA WYBORU OFERT I ICH ZNACZENIE:
Cena: 100%XII. GŁÓWNE WARUNKI FINANSOWANIA I PŁATNOŚCI:
Płatności z tytułu usług stanowiących przedmiot zamówienia następować będą w terminie 10 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.
XIV. TERMIN ZWI¡ZANIA OFERT¡ – do dnia 31 grudnia 2006 roku.

XV. Data przekazania ogłoszenia do Dz. Urz. UE – 28 września 2006 roku.
Ostatnio zmieniony 2006-10-26, 15:19 przez Adrian_, łącznie zmieniany 1 raz.

Awatar użytkownika
J-31
Administrator
Administrator
Posty: 29513
Rejestracja: 2004-11-04, 09:43
Lokalizacja: Warszawa
Kontakt:

Post autor: J-31 »

Adrian_ pisze:Jak się okazuje gdyńskie trolejbusy stracą chyba kolejną swa linię na rzecz jej obsługi przez kolejnego przewoźnika. Przetarg ten będzie opiewał na 4-letnią obsługę linii 152:
No tak, ale co ma linia 152 do ... trolejbusów. Przecież 152 to linia autobusowa. :]

kombino

Post autor: kombino »

Szkoda tylko,ze przetarg ewidentnie pod PKM-przynajmniej 2 pierwsze zadania.. :/

rupak9
Posty: 1082
Rejestracja: 2004-11-27, 20:42
Lokalizacja: Gdynia

Post autor: rupak9 »

J-31 pisze:Adrian_ napisał/a:
Jak się okazuje gdyńskie trolejbusy stracą chyba kolejną swa linię na rzecz jej obsługi przez kolejnego przewoźnika. Przetarg ten będzie opiewał na 4-letnią obsługę linii 152:

No tak, ale co ma linia 152 do ... trolejbusów. Przecież 152 to linia autobusowa. :]
No, ale kiedyś była trakcja na Mały Kack :mruga:.

Adrian_

Post autor: Adrian_ »

J-31 pisze: No tak, ale co ma linia 152 do ... trolejbusów. Przecież 152 to linia autobusowa.
Skoro tak to przepraszam za pomyłkę. Wydawało mi się, że linia 152 była kiedyś linią trolejbusową, ale widocznie system numeracyjny linii pomylił mi się z Lublinem :).

Awatar użytkownika
J-31
Administrator
Administrator
Posty: 29513
Rejestracja: 2004-11-04, 09:43
Lokalizacja: Warszawa
Kontakt:

Post autor: J-31 »

rupak9 pisze:No, ale kiedyś była trakcja na Mały Kack :mruga:
Z tego co przez mgłę pamiętam, to rzeczywiście coś tam było, ale to chyba baaaardzo dawno temu ;)
Adrian_ pisze:Wydawało mi się, że linia 152 była kiedyś linią trolejbusową, ale widocznie system numeracyjny linii pomylił mi się z Lublinem :)
Prawdopodobnie tak, w Gdyni linie trolejbusowe mają niską numerację od 2x do 31 o ile dobrze pamiętam. ;)

Awatar użytkownika
u2w
Posty: 2030
Rejestracja: 2005-02-15, 16:59
Lokalizacja: Gdynia
Kontakt:

Post autor: u2w »

rupak9 pisze:No, ale kiedyś była trakcja na Mały Kack
A co, teraz nie jeżdżą przez M. Kack :?: Przede wszystkim linia 152 ma pętlę przy skrzyżowaniu ulic Sandomierskiej i Piotrkowskiej (Mały Kack - Sandomierska) - to jest "inny" Mały Kack. Kiedyś również kończyła tam trasę linia 105, natomiast nigdy nie trolejbus. Trolejbusy jeżdziły zawsze ulicą Wielkopolską i końcowy przystanek był usytuowany przy ul. Lidzkiej (dawne czasy - k. baru Orlik), później Racławickiej (nowsza historia).

Adrian_

Gdynia:Przetargów na obsługę linii ciąg dalszy

Post autor: Adrian_ »

Na stronie ZKM Gdynia pojawiły się informacje dotyczące przetargów na obsługę linii 114, 159 oraz 181 (żeby nie było nieporozumień: źródło o przetargach to strona www.zkmgdynia.pl autor przetargu- dyrektor ZKM Gdynia ). Oto specyfikacja przetargowa dla linii 181: http://www.zkmgdynia.pl/siwz/siwz_zkm-zp-n-25-06.pdfNo i po co wklejasz całość, skoro podajesz link :?: u2w
Ostatnio zmieniony 2006-11-09, 17:47 przez Adrian_, łącznie zmieniany 3 razy.

kombino

[Gdynia] Przetargi

Post autor: kombino »

http://www.pkmgdynia.pl/przetargi/Przetargi-nowe.htm
Citaro G CNG kontra Lions G CNG. Wskazuje na tego pierwszego :mruga:

rupak9
Posty: 1082
Rejestracja: 2004-11-27, 20:42
Lokalizacja: Gdynia

Post autor: rupak9 »

Citaro jest drogi w obsłudze i do tego dochodzi brak części zamiennych (przykład - Citara z PKSu Wejherowo). Ja myślę, ze to będzie MAN, albo nawet Solaris, ale zobaczymy jak będzie ;).

ppln

Post autor: ppln »

Chyba Solaris, ewentualnie Irisbus - pójdą za przykładem innych miast.

Adrian_

Post autor: Adrian_ »

ppln pisze:ewentualnie Irisbus - pójdą za przykładem innych miast.
Na irisbusa prawdę powiedziawszy bym nie liczył. PKM Gdynia zwykł kupować zawsze autobusy w miarę dobrej i wysokiej jakości, więc albo będzie to SU18CNG, albo też MAN CNG.

bystrzak2000

Post autor: bystrzak2000 »

Solaris na 100% nie, bo nie spełnia wymogów przetargu. Mnie to Citelisem śmierdzi ;)

james206

Post autor: james206 »

Adrian_ pisze:Na irisbusa prawdę powiedziawszy bym nie liczył. PKM Gdynia zwykł kupować zawsze autobusy w miarę dobrej i wysokiej jakości, więc albo będzie to SU18CNG, albo też MAN CNG.
Czy jakieś z przedsiębiorstw komunikacyjnych w Polsce posiada już metanowe many :?: W ogóle czy w PKM Gdynia są już jakieś wozy CNG? Jeśli tak od jak dawna :?: ;)

rupak9
Posty: 1082
Rejestracja: 2004-11-27, 20:42
Lokalizacja: Gdynia

Post autor: rupak9 »

james206 pisze:W ogóle czy w PKM Gdynia są już jakieś wozy CNG?
Miał Tedoma na wypożyczeniu :P, a aktualne nie ma :].

ppln

Post autor: ppln »

bystrzak2000 pisze:Solaris na 100% nie, bo nie spełnia wymogów przetargu
Których?[ Dodano: 2007-01-03, 23:07 ]
james206 pisze:Czy jakieś z przedsiębiorstw komunikacyjnych w Polsce posiada już metanowe many :?:
Nie metanowe tylko na CNG, a jednegotakowego (ex-testera) ma MPK(?) Radom

bystrzak2000

Post autor: bystrzak2000 »

ppln pisze:
bystrzak2000 pisze:Solaris na 100% nie, bo nie spełnia wymogów przetargu
Których?
"W celu potwierdzenia , że Wykonawca posiada niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia WYKAZU DOSTAW ( o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik numer 7 do SIWZ ) , wykonanych , a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych , w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie , dostaw odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia , tj. dostaw minimum 5 (słownie: pięciu) sztuk autobusów miejskich przegubowych niskopodłogowych, zasilanych sprężonym gazem ziemnym – CNG z podaniem ich wartości , przedmiotu , dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że wszystkie ze wskazanych dostaw zostały wykonane należycie."

Awatar użytkownika
Shadow238
Posty: 3006
Rejestracja: 2006-10-22, 00:17
Lokalizacja: Katowice

Post autor: Shadow238 »

Według mnie to tu też coś śmierdzi Irisbusem, bo tańszy :/ Jednak wolałbym, aby kupili MANA, jest dużo lepszy ;)

kombino

Post autor: kombino »

bystrzak2000, Solaris odpada razem z Irisbusem przez silnik tez :chytry:
Ostatnio zmieniony 2007-01-04, 12:36 przez kombino, łącznie zmieniany 1 raz.

Awatar użytkownika
J-31
Administrator
Administrator
Posty: 29513
Rejestracja: 2004-11-04, 09:43
Lokalizacja: Warszawa
Kontakt:

Post autor: J-31 »

kombino pisze:bystrzak2000, Solaris odpada razem z Irisbusem za silnik tez :chytry:
Jak Będziesz tak wykreślał po kolei wszystkie marki, to pozostanie Ci jedynie furmanka z butlą CNG i woźnicą na gazie :retard:

ODPOWIEDZ

Wróć do „Przetargi”